18 verschillende soorten bedrijfsfinancieringen voor ondernemers

Geschreven op
13/11/2018

18 verschillende soorten bedrijfsfinancieringen voor ondernemers

Geschreven op
27/1/2022
Als ondernemer ben je bezig met je bedrijf. Deze focus op groei gaat ten koste van andere dingen. Zo is er vaak weinig tijd om je bezig te houden met de verschillende manieren om je onderneming goed te financieren. Daarom zetten wij kort uiteen wat er in de wereld van zakelijke leningen en kredieten te koop is.

Via de bank

Een bank hanteert op hoofdlijnen de volgende varianten:


 • Zakelijk bedrijfskrediet op de rekening courant:
 • Vanuit een schommelende kredietbehoefte is dit vaak een prima product voor de financiering van het werkkapitaal. Het product is buiten de bancaire sector niet beschikbaar;
 • Zakelijke lening:
 • Deze zijn er in verschillende soorten en maten. Zakelijk wordt dit voornamelijk ingevuld met een lineaire aflossing tussen de 3 en 30 jaar. Dit is afhankelijk van de waardeontwikkeling/afschrijvingstermijn van het onderpand. Aflossingsvrije leningen komen vanuit de periode vóór 2008 nog wel voor maar worden nauwelijks nog verstrekt.

Crowdfunding

In crowdfunding zijn de volgende vormen te onderscheiden:

 • Donaties: het 'weggeven' van kapitaal;
 • Voorverkoop: dit wordt gebruikt bij productontwikkeling in de B2C markt. Gegadigden kopen feitelijk het product tijdens de ontwikkelfase met een forse discount op de uiteindelijke consumentenprijs;
 • Equity/aandelen: dit is een prima product als er risicodragend kapitaal of kennis/ervaring nodig is;
 • Leningen: ook wel crowdfinance genoemd. Een pitch verschijnt op het internet en investeerders kunnen zich inschrijven.

Asset Based

Dit betreft een bedrijfsfinanciering die gebaseerd is op, en qua looptijd gekoppeld aan, één specifieke actiefpost. Welke vormen van 'asset based' financieren zijn er?

 • Onroerend goed: sale and lease back;
 • Machine, inventaris en transportmiddelen: lease (operationeel of alleen financieel);
 • (Voorraden) en debiteuren: factoring.

Zeker als het gaat om factoring is de markt sterk in ontwikkeling en zijn er veel nieuwe toetreders waardoor er veel verschillen in aanbod ontstaan. In grote lijnen zijn deze onder te verdelen in:

 • Financiers van losse facturen;
 • Financiers van totale debiteurenportefeuilles.

Ook binnen deze hoofdgroepen zijn er overigens veel variaties mogelijk.

Aanvullend hierop noemen we ook nog payrolling. Ondanks dat dit in de kern geen asset is past deze wel in dit rijtje, want naast de handeling worden ook de personeelskosten hierbij voorgefinancierd.

Garantie/subsidie

 • Borgstelling MKB-kredieten: Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van EZ voor een deel garant voor bedrijven die een zakelijke lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (onderpand), zoals gebouwen of machines. Deze regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. Dit zakelijk krediet wordt aangevraagd door de bank van de aanvrager en niet rechtstreeks door ondernemers.
 • Innovatiekrediet: Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van EZ de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het bedrijfskrediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt.
 • Garantie Ondernemersfinanciering (GO-faciliteit): Met de GO krijgen banken van de overheid een garantie van 50%. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.
 • Innovatiefonds (SEED capital): Via deze regeling verstrekt het ministerie kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
 • Vroege Fase Financiering (VFF): De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. Met een zakelijke lening uit de VFF onderzoeken starters en MKB-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald.

Risicodragend

Redenen om op zoek te gaan naar risicodragend vermogen voor een onderneming:

 • Tekort aan eigen vermogen na bijvoorbeeld enkele verliesjaren of een bedrijfsovername;
 • Onzekerheid over de waarde van de activa op de balans of de betaalcapaciteit van de onderneming;
 • Volatiele afzetmarkten waardoor beperkte cashflow druk van reguliere financieringen te dragen is;
 • Snelle groei qua balanstotaal waardoor procentueel vermogen onder druk staat.

Welke vormen van risicodragend vermogen zijn er:

 • Aandelenkapitaal, onder te verdelen naar wel of geen stem- en /of winstrecht;
 • Achtergestelde leningen en of converteerbare leningen.

Van belang om te beseffen qua karakter:

 • Op risicodragend vermogen rust geen aflossingsdruk en/of rentedruk waardoor de cashflow van de onderneming gebruikt kan worden voor andere vermogensverschaffers of versterking van werkkapitaal;
 • Het is wel een dure vorm van kapitaal. Investeerders in risicodragend aandelenkapitaal hebben vaak een target van gemiddeld 20% jaarlijks rendement op hun kapitaal;
 • Zeker bij aandelenkapitaal is zeggenschap vaak een issue.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: