ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden WDL Finance BV

1. Definities
Opdrachtnemer: WDL Finance BV. statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ook handelend onder de naam Financieringsfabriek. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer. Opdracht tot dienstverlening: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen overeenkomst van opdracht ten behoeve van opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichtte werkzaamheden en diensten.

3. Opdracht tot dienstverlening en totstandkoming
1. Ieder door opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever (“de opdracht tot dienstverlening”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen: a.) schriftelijke opdrachtbevestiging; b.) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door opdrachtnemer gedaan aanbod door opdrachtgever mondeling is aanvaard; c.) hetzij, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt. Het staat ieder der partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.

3. Inhoud van de opdracht
. Opdrachtnemer is een tussenpersoon die bemiddelt in het verkrijgen van bedrijfsfinancieringen. Hiervoor heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Opdrachtgever verklaart, volledige openheid van bedrijfsinformatie te geven en volledige medewerking te geven rondom de verstrekking hiervan. Bedrijfsinformatie betreft in deze context de informatie over alle zakelijke activiteiten van de betreffende natuurlijke persoon/bestuurder ook buiten de eventuele specifieke kredietnemer om. Openheid over de informatie over de privé gegevens van de ondernemer of bestuurders is alleen van toepassing indien de opdrachtnemer dit kan onderbouwen.
3. Indien gedurende het traject blijkt dat er informatie is die de succeskansen van een offertetraject bij een geldverstrekker naar het oordeel van de opdrachtnemer negatief kan beïnvloeden, kan de opdrachtnemer de opdracht retour geven c.q. in overleg de tarifering verhogen c.q. doorverwijzen naar andere partijen.
4. De opdracht betreft alleen het verkrijgen van een gecommitteerde offerte tot het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Het niet accepteren van deze offerte door de opdrachtgever heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever is exclusief verbonden aan de opdrachtnemer inzake het bemiddelen in financieringen; indien bijvoorbeeld opdrachtgever reeds contacten had met een geldverstrekker in de ruimste zin des woords en er wordt gedurende de uitvoering van deze opdracht een offerte afgegeven door deze geldverstrekker dan valt dit tevens binnen de opdracht tot dienstverlening. Tevens verklaart opdrachtgever geen andere tussenpersoon ingeschakeld te hebben zoals een accountant/adviseur voor deze dienstverlening en dat onder deze exclusiviteitsafspraak ook niet te gaan doen. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 6 maanden na de datum van de opdracht tot dienstverlening.
6. Eventuele afsluitkosten en overige kosten bij de betreffende geldverstrekker vallen niet onder deze opdracht tot dienstverlening en dienen separaat te worden voldaan.

4. Annulering van de opdracht
1. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterlijk één dag voor aanvang van de opdracht zonder kosten worden geannuleerd.
2. In geval van gewichtige onvoorziene redenen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
3. Restitutie van de instapfee is niet mogelijk.

5. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat, eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale termijnen.

6. Wijzigen van de opdracht
1. De opdrachtgever is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na voorafgaand overleg met en instemming van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of de van toepassing zijnde tarieven.

8. Betaling en zekerheid
1. Opdrachtgever zal elke, door opdrachtnemer in het kader van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, ingediende factuur voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op de rekening van opdrachtnemer, zonder aftrek, korting of verrekening.
2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend.
3. Het doen van betalingen door opdrachtgever aan medewerkers van opdrachtnemer levert geen grond op voor schulddelging en/of schuldvergelijking.
4. Onverminderd enig overig recht van opdrachtnemer zal opdrachtgever bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat plaatsvindt. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan opdrachtnemer de in redelijkheid door haar gemaakte incassokosten te vergoeden

9. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
1. Indien en voor zover op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen opdrachtnemer heeft geleverd, respectievelijk de waarde van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de opdracht, waarin de oorzaak van de schade is gelegen, exclusief BTW, per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen. De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal tevens nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
2. Eén ieder is verplicht om binnen alle redelijkheid en billijkheid mee te werken aan het voorkomen en minimaliseren van schade.
3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze(n) te lijden schade uit welke oorzaak dan ook

10. Faillissement, surseance van betaling en liquidatie/overname
Ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of hele of gedeeltelijke overname of liquidatie van opdrachtnemer of opdrachtgever wordt de desbetreffende partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de wederpartij gerechtigd, hetzij –verdere- uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren, onverminderd het overige aan de wederpartij toekomende recht, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen hetgeen de wederpartij overigens van opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

11. Overmacht
Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer worden alle verplichtingen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen alsdan overleggen om tot een voor beiden acceptabele situatie c.q. aanpassing van de overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben opdrachtnemer en opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen- redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet schadeplichtig

12. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie, behoudens algemeen bekende en/of voor ieder toegankelijke informatie. Opdrachtnemer zal deze vertrouwelijkheid ook met haar medewerkers en direct gelieerde partijen schriftelijk overeenkomen. Opdrachtnemer zal de verkregen informatie van de relatie derhalve niet gebruiken voor commerciële activiteiten van derden en/of informatie doorspelen aan derden behoudens direct gelieerde partijen.
2. Algemene informatie over de tot stand gekomen deal met een geldverstrekker, zonder het vermelden van informatie van de opdrachtgever, kan worden gebruikt op de website of andere commerciële uitingen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal altijd vooraf toestemming vragen om opdrachtgever hierbij bekend te maken qua klantinformatie. De opdrachtgever is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen dit te weigeren.

13. Overdracht rechten en plichten
Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

14. Reclames
1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames.
3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer terecht reclameert, is opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de door in artikel 1 genoemde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

> Algemene voorwaarden downloaden