Rentepercentage verlagen bij uw bank op uw bedrijfsfinanciering?

Geschreven op
19/9/2018

Rentepercentage verlagen bij uw bank op uw bedrijfsfinanciering?

Geschreven op
27/1/2022
Ontdek hoe banken tijdens de looptijd redeneren bij het aanpassen van rentecondities op basis van risico-modellen en hoe je daar als ondernemer zelf invloed op kunt hebben.

Banken wijzigen de rentecondities gedurende de looptijd van zakelijke leningen op basis van een gewijzigde risico rating. Welke systematiek zit daar achter en hoe heb ik daar als ondernemer praktisch invloed op?  

De systematiek is gebaseerd op de formule EL = PD% x LGD% x EAD.  Laten we ons even beperken tot de belangrijkste componenten:

  • Het PD %. PD staat voor Probability of Default. De kans dat de betreffende onderneming in betalingsproblemen komt. Dit PD% wordt vooral vastgesteld op basis van de jaarcijfers van de onderneming. Solvabiliteit, liquiditeit en kasstroom zijn de variabelen. Hoe sterker deze variabelen hoe lager het PD% en dus hoe lager het rente%.
  • Het LGD%. LGD staat voor Loss Given Default. Welk percentage van de financiering moet de bank afboeken op het moment dat het onderpand uitgewonnen wordt. Bij meer onderpand daalt het LGD% en daalt dus het rente%.

NB: het EAD staat voor Exposure at Default, ofwel de resterende openstaande schuld inclusief gemaakte kosten door de bank.

Een voorbeeld berekening:

  • Bij een financiering van € 1.000.000,= met een LGD van 23% en een PD van 10% is de minimale risico-opslag die de bank zal hanteren: 0,23 x 0,10 x € 1.000,000 is € 23.000 per jaar (2,3%).
  • Als je bij dezelfde financiering het LGD kunt verlagen naar 8% en het PD naar 5% is de risico-opslag gedaald naar 0,4%: 0,08 x 0,05 x €1.000.000 = € 4.000 per jaar. Een verschil van 1,9%! Dus het is zeer de moeite waard!

Maar hoe beïnvloed ik dan het PD en LGD?

  • PD: Is er een groot verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van onroerende zaken of machines op de balans? Laat de accountant bedrijfseconomische cijfers maken inclusief een herwaardering van deze activa. Gevolg: de solvabiliteit zal stijgen en het PD% zal dalen.
  • PD: Kijk kritisch naar de current en de quick ratio in de balans. Wat kun je doen om die in een gezonde verhouding met elkaar te krijgen? Zorg dat je kortlopende activa in ieder geval altijd hoger zijn dan je kortlopende passiva door bijv. tijdig crediteuren te betalen.
  • LGD: Heeft de bank ruim voldoende onderpand voor de financiering? Zo, nee is er nog extra onderpand te geven? Dit heeft logischerwijs ook nadelen maar dan kun je in ieder geval de afweging maken tussen enerzijds meer onderpand en anderzijds een hogere rente.

Succes met het verlagen van uw rente %!

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Toetsen of uw financiering haalbaar is? Doe hier onze check.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: